ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
petmax.hu weboldal

 
 
Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Adatkezelő neve: FARKAS G. Bt. (továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő székhelye és postai címe: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 210.
Adatkezelő e-mail címe: info@petmax.hu
Adatkezelő honlapjainak címei: www.petmax.hu
Adatkezelő képviselője: Farkas Gellért ügyvezető
 
Az adatkezelés céljai, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama
 
 A regisztrációhoz és a kiszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az Adatkezelő weboldalán a felhasználói regisztrációs folyamat, illetve a szolgáltatás nyújtása során az Ön által megadott személyes adatokat az alábbi táblázatban részletezett célokból és jogalappal kezeli:
 
Ügyfélfiók regisztráció
Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Vezetéknév Azonosítás, kapcsolattartás Hozzájárulás
Keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás Hozzájárulás
Telefonszám Kapcsolattartás Hozzájárulás
E-mail cím Kapcsolattartás Hozzájárulás
ÁSZF elfogadására vonatkozó információ: igen/nem és dátum Szolgáltatás nyújtása Jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezeléshez történő hozzájárulásra vonatkozó információ: igen/nem és dátum Szolgáltatás nyújtása Jogi kötelezettség teljesítése
Hírlevél fogadásához történő hozzájárulásra vonatkozó információ: igen/nem és dátum Marketing tevékenység folytatása Hozzájárulás
Szolgáltatás igénybevétele (termékvásárlás)
Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Szállítási mód Szolgáltatás nyújtása Szerződés teljesítése
Fizetési mód Szolgáltatás nyújtása Szerződés teljesítése
Név Szolgáltatás nyújtása Szerződés teljesítése
Szállítási cím Szolgáltatás nyújtása Szerződés teljesítése
Telefonszám Szolgáltatás nyújtása Szerződés teljesítése
Számlázási név Szolgáltatás nyújtása Szerződés teljesítése
Számlázási cím Szolgáltatás nyújtása Szerződés teljesítése
 
A hozzájárulás jogalap alkalmazása esetén Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont szerinti akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását, a folyamat során a checkbox bejelölésével adhatja meg, és ezáltal beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására Önnek az Adatkezelő fent meghatározott elérhetőségein van lehetősége. Amennyiben nem járul hozzá személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez, abban az esetben Ön nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.
 
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az ügyfélfiókkal kapcsolatos személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a cél fennállásáig kezeli. A számviteli bizonylatok vonatkozásában kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. alapján a bizonylat kiállításától számított 8 évig őrzi meg.
 
Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja hírlevél, valamint tájékoztató küldése az Adatkezelő aktuális ajánlatairól, programjairól, kedvezményeiről, valamint egészségmegőrzéshez kapcsolódó tájékoztató levelek küldése.
 
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont szerinti akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja az alábbiakban részletezett személyes adatai kezeléséhez.
A hozzájárulást az online felületen a megfelelő checkbox bejelölésével adhatja meg.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását az adatkezelő fenti elérhetőségein kérheti, valamint a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva végezheti el.
 
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 
Kapcsolatfelvétel cégünkkel

Az adatkezelés célja: amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
 
Kezelt adatok köre: kapcsolatfelvételt kezdeményező személy neve, e-mail címe, az üzenet beérkezésének dátuma és az üzenetben közölt egyéb személyes adatok.
 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 
Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonása, ennek hiányában 3 hónap.
 
Minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékeinkkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaival vagy a megrendelt termékkel kapcsolatban bármilyen kifogása lenne, akkor erről a cégünk elérhetőségein keresztül panaszt tehet. Cégünknek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 30 napon belül írásban válaszolnia kell a panaszára.
 
A kezelt adatok köre: a panaszt benyújtó személy neve, e-mail címe, a panasz beérkezésének dátuma és a panaszban közölt egyéb személyes adatok (például a kifogás leírása, fénykép küldése).
 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 
Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvet, átiratot és az arra adott válasz másolati példányait 3 évig őrizzük meg [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés].
 
Adatfeldolgozó igénybevétele
Cégünk a honlap üzemeltetéséhez és a személyes adatok tárolásához az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Augusztiny Csaba ev.
6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 21. 2/5
 
Az adatfeldolgozó kizárólag személyes adatok tárolására jogosult, más adatkezelési műveletet nem hajthat végre (például nem használhatja fel az adatokat más célból).
 
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
 Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.
Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merülne fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek bármelyikén.

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog
Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:
 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
 • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
 • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.
A helyesbítéshez való jog
A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 
A törléshez elfeledtetéshez való jog
Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére - a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül - törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben az adatkezelés a GDPR-ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:
 • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.
Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:
 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

A tiltakozáshoz való jog
A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu